STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL
Sammanför leverantörer till viktiga aktörer inom byggbranschens ekosystem genom flera produktmässiga kontaktpunkter och erbjuder insikter via data och programvara för att driva försäljningen för kunderna

Vår vision, mission och strategi

VisiOn

Connect the construction market to help the world build better.

MissiOn

By using our unique data, insights, and software solutions, our customers in the construction industry will sell more, improve efficiency, and build more sustainably.

Strategiska konkurrensfördelar

Byggfakta Groups långa erfarenhet i branschen och strategiska initiativ under de senaste åren har skapat tydliga konkurrensfördelar och flera inträdesbarriärer för konkurrenter.

  1. Unikt innehåll i sofistikerad databas: 25+ års datainsamling i kombination med sofistikerade databassystem innebär att Byggfakta Group kan tillhandahålla en unik uppsättning av data som är näst intill omöjlig att återskapa.
  2. Marknadsledande mjukvara: Byggfakta Group erbjuder sina kunder tillgång till marknadsledande mjukvarulösningar och integrerade system för tillgodogörande av stora mängder data.
  3. Starkt kundengagemang: Byggfakta Groups unika produkterbjudande har resulterat i starka relationer till våra över 50 000 kunder med hög förnyelsegrad och goda möjligheter till uppförsäljning.

Tillväxtstrategi

Byggfakta Group har utformat strategin utifrån att uppnå koncernens finansiella mål om tvåsiffrig organisk och lönsam tillväxt.

Ökad korsbefruktning mellan Byggfaktas olika produkterbjudanden. Genom att länka ihop olika produktområdens data med varandra bygger vi ännu bättre erbjudanden där ett områdes data kan berika ett annat för att våra kunder ska kunna göra träffsäkrare kommersiella analyser och uppnå högre försäljning.

Expandera för att förstärka. Vi ska förstärka vår position i befintliga marknader genom fortsatta investeringar i vår säljstyrka, vilket medför resultattillväxt, samt fortsätta utvärdera nya marknader där vi stegvis kan bygga upp nya starka positioner.

Byggfakta har en stark historik av lyckade förvärv av små och medelstora aktörer inom vår bransch. Byggfaktas kassaflöde bidrar till att möjliggöra förvärv och hålla bolagets skuldsättning i linje med vårt finansiella mål.

Ökad förnyelsegrad. Förstärkt erbjudande genom förbättrade produkter och tjänster. Utvecklad kundsamverkan för att attrahera, växa och behålla ännu fler kunder.

Ett globalt nätverk. Ett gemensamt globalt nätverk för data‐ och mjukvarulösningar riktat mot byggindustrin, vilket på sikt även bidrar med kostnadssynergier.