ERSÄTTNING
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är fastställda i anställningsavtalen.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Den verkställande direktören har för närvarande rätt till en årlig fast lön om 3 075 000 SEK och pensionsförmåner enligt ITP. Utöver detta har den verkställande direktören också rätt till en månatlig pensionspremie motsvarande tio procent av hans fasta månadslön och samt ett snitt av de tre senaste årens bonus. Förutsatt att vissa finansiella mål som satts av styrelseordföranden uppfylls kan den verkställande direktören även erhålla en bonus. De finansiella målen fastställs årligen för det kommande räkenskapsåret. Enligt de nuvarande anställningsavtalen med övriga ledande befattningshavare ska bonusen inte överstiga mellan tjugofem och femtio procent av den fasta årslönen. Colin Smith har istället möjlighet att få en diskretionär bonus, efter ersättningskommitténs ensidiga bedömning.

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller för den verkställande direktören vid uppsägning från Byggfakta eller den verkställande direktörens sida. Om den verkställande direktören genom ny anställning får nya inkomster under uppsägningstiden ska denna inkomst avräknas mot inkomsten som erhålls från Byggfakta under uppsägningstiden. Den verkställande direktören har inte rätt till avgångsvederlag om arbetsgivaren säger upp anställningen. Anställningsavtalet innehåller även en konkurrensklausul med en bindningstid om tjugofyra månader efter uppsägning, ett värvningsförbud avseende kunder med rättslig verkan i nio månader efter uppsägning och ett värvningsförbud avseende anställda med rättslig verkan i sex månader efter uppsägning. Som ersättning för konkurrensförbudet har verkställande direktören rätt till ersättning motsvarande skillnaden mellan den lön som erbjuds i den nya möjliga anställningen och den lön denne hade vid sin anställning i Byggfakta (beräknat på grundval av både fast och rörlig lön). Denna ersättning ska dock inte överstiga sextio procent av den genomsnittliga månatliga ersättningen från Byggfakta.

För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mellan sex och tolv månader vid uppsägning från Byggfaktas sida och mellan tre och tolv månader vid uppsägning från den ledande befattningshavaren. Ingen ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag i samband med en uppsägning av anställningen. Colin Smith har dock rätt till lagstadgat avgångsvederlag i enlighet med engelsk lag om avtalet sägs upp på grund av arbetsbrist.

Pensionsförmåner är premium- eller förmånsbestämda och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd.

Nuvarande verkställande direktör och andra medlemmar i ledningen anställdes av bolaget under 2021, i enlighet med villkoren ovan. Av denna anledning betalades ingen ersättning till verkställande direktör och andra medlemmar i ledningen under år 2020.