ERSÄTTNING
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är fastställda i anställningsavtalen.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Den verkställande direktören har för närvarande rätt till en årlig fast lön om 4 200 000 SEK. Utöver detta har den verkställande direktören också rätt till en månatlig pensionspremie motsvarande 35 procent av hans fasta månadslön. Förutsatt att vissa finansiella mål som satts av styrelsen uppfylls kan den verkställande direktören även erhålla en bonus. De finansiella målen fastställs årligen för det kommande räkenskapsåret. Enligt nuvarande anställningsavtal för den verkställande direktören får bonusen maximalt uppgå till 75 procent av den fasta årslönen.

En uppsägningstid om tolv månader gäller för den verkställande direktören vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller en uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida, och om den verkställande direktören varit anställd i bolaget under minst tolv månader, även rätt till ersättning motsvarande sex månadslöner.

Om den verkställande direktören genom ny anställning får nya inkomster under uppsägningstiden ska denna inkomst avräknas mot inkomsten som erhålls från Byggfakta under uppsägningstiden. Den verkställande direktören har inte rätt till avgångsvederlag om arbetstagaren säger upp anställningen.

Anställningsavtalet innehåller även en konkurrensklausul med en bindningstid om nio månader efter uppsägning, ett värvningsförbud avseende kunder med rättslig verkan i nio månader efter uppsägning och ett värvningsförbud avseende anställda med rättslig verkan i nio månader efter uppsägning. Som ersättning för konkurrensförbudet har verkställande direktören rätt till ersättning motsvarande skillnaden mellan den lön som erbjuds i den nya möjliga anställningen och den lön denne hade vid sin anställning i Byggfakta (beräknat på grundval av både fast och rörlig lön). Denna ersättning ska dock inte överstiga 60 procent av den genomsnittliga månatliga ersättningen från Byggfakta.

För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mellan sex och tolv månader vid uppsägning från Byggfakta Groups sida och mellan tre och tolv månader vid uppsägning från den ledande befattningshavaren. Ingen ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag i samband med en uppsägning av anställningen.

Pensionsförmåner är premium- eller förmånsbestämda och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd.