HÅLLBARHETSSTYRNING
Byggfakta Group har en tydlig lednings- och rapporteringsstruktur för ESG. Som bolag arbetar vi strikt i enlighet med vår antikorruptionpolicy, vilken gäller alla intressenter inom vår värdekedja.

Överblick av Byggfakta Groups hållbarhetsstyrning

Våra metoder, policys och riktlinjer för styrning utgör ett viktigt ramverk som gör att vi kan bedriva verksamheten i enlighet med rådande lagar och regler samt uppfyller våra olika intressenters önskemål. Bolagsstyrningen har en stark koppling till våra kärnvärden: ambition, nyfikenhet, integritet, ansvar och samarbete.

Alla medarbetare ska aktivt bidra till bolagets hållbarhetsarbete inom sina respektive ansvarsområden och alla chefer ansvarar för att övervaka och säkerställa efterlevnaden genom att sätta upp mål och ha processer för att följa upp resultat.

Nedanstående organisationsstruktur har utformats för att implementera koncernens ESG-strategi. Denna struktur kommer att ses över och anpassas årligen efter behov.

Byggfakta Group tillämpar nolltolerans gällande:

  • Alla former av tvångsarbete och barnarbete
  • Korruption och mutor

Förhållningssättet till nolltolerans omfattar även alla intressenter i vår värdekedja, i synnerhet de leverantörer som förser Byggfakta Group med varor och tjänster. Denna nolltolerans stöttas även av vår uppförandekod och visselblåsarpolicy, vilka förklarar bolagets principer och förhållningssätt samt hur vi rapporterar överträdelser av regelbrott.

Våra policys gällande antikorruption, visselblåsning samt uppförandekod kan du läsa mer om här: