MILJÖASPEKTER
Byggfakta Group strävar efter att bli ett bolag med nettonollutsläpp år 2030. Vi har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen som kommer från vår verksamhet. Vi ger även aktivt tillbaka till miljön, exempelvis genom att plantera träd. Genom våra plattformar försöker vi också göra det möjligt för byggsektorn att fatta förbättrade hållbara beslut som har en positiv inverkan på miljön.

Våra operationella koldioxidutsläpp

Vi på Byggfakta Group är fast beslutna att vi måste mäta och minska våra koldioxidutsläpp som kommer från den operationella verksamheten, inklusive scope 1, 2 och 3. Vi redovisar våra utsläpp årligen, och vi kommer fortsätta att följa vår strategi för att minska utsläppen och för att uppnå våra mål.

På grund av bolagets omfattning har vi, fram tills nu, endast börjat mäta våra utsläpp, för alla affärsenheter, inom scope 1 och 2.

Med tanke på koncernens omfattning, har vi fram tills idag, fokuserat att mäta scope 1 och 2 för alla våra affärsenheter. Vårt ESG-team vidareutvecklar och implementerar kontinuerligt våra processer som möjliggör mätningar även inom scope 3. Alla uppmätta koldioxidutsläpp identifieras och redovisas i våra årsredovisningar.

Den initiala mätningen av våra utsläpp har gjort det möjligt för oss att identifiera de områden där vi presterar bra men också de områden där vi kan göra betydande förbättringar. Som ett övervägande molnbaserat teknikföretag är vår största miljöpåverkan genom energiförsörjningen på våra kontor, datacenter som används för att leverera våra produkter och tjänster samt för att lagra data, men även affärsresorna som genomförs som en del av verksamheten.

bfg-electric-vehicle

Minskning av koldioxidutsläpp
från vår verksamhet

Byggfakta Group har antagit målet om att bli ett bolag med nettonollutsläpp år 2030 och vår ESG-strategi beskriver både vår plan för hur vi skall minska koldioxidutsläppen, men även våra mål gällande dessa. Som en del av vår strategi har vi exempelvis implementerat koncerngemensamma policys som syftar till att minska utsläppen genom vår energiförbrukning och våra affärsresor.

Vi har implementerat en energipolicy som kräver att alla affärsenheter planerar sin övergång till förnybar energi. Vidare, introducerades också en ny resepolicy som främjar förhållningssättet ”Digital First” för alla typer av möten, både interna och externa, för att begränsa resandet.

Slutligen, reviderades även policyn för vår fordonspark i Norden, som nu anger att vi kommer att fokusera på att använda oss av el- och hybridfordon. Dessa revideringar är också avsedda att anpassas till resterande regioner inom en snar framtid.

Läs mer om Byggfakta Groups policys här:

Våra utsläppsmätningar finns att hitta i vår årliga hållbarhetsrapport:

Hur vi bidrar till en mer klimatneutral bransch

climate-neutral-industry

Byggfakta Group är en viktig aktör inom byggsektorn. Dagligen använder tusentals yrkesverksamma inom byggbranschen våra molnbaserade plattformar för att kunna fatta beslut i sina projekt. En del av Byggfakta Groups vision är att vi aktivt skall stödja omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Våra dataplattformar och arbetsmetoder möjliggör projekt med hållbara slutresultat. Vi förser marknaden med avgörande information om olika projekts hållbarhetskrav samt produkternas hållbarhetsklassificeringar och egenskaper, vilka är viktiga drivkrafter som kommer att hjälpa branschen att förändras.