HÅLLBARHET
Byggfakta Groups hållbarhetsvision är att utnyttja positionen som det ledande informations- och mjukvaruföretaget inom byggbranschen, för att aktivt möta branschens utmaningar kopplade till klimatkrisen. Som bolag strävar vi också efter att överträffa branschens förväntningar när det gäller att hantera bolags-, miljö- och social påverkan.

Våra ESG-mål och resultat

Klimatförändringar är en ökande riskfaktor för alla bolag. Särskilt för de bolag som verkar inom bygg- och fastighetssektorn. Att hantera dessa risker kräver åtgärder som minimerar miljöpåverkan och data är då en avgörande faktor. Som en betydande aktör i mittpunkten av byggbranschens ekosystem har Byggfakta Group en unik position att förbättra tillgängligheten av data kopplade till miljö-, sociala- och styrningsaspekter på marknaden, och på så sätt driva ett mer hållbart beslutsfattande och resultat. Som ett ansvarsfullt bolag är vi också engagerade i att minska vår egen miljöpåverkan och förbättra de sociala förhållandena.

Som ett teknikfokuserat bolag är den direkta miljöpåverkan från vår verksamhet relativt låg, särskilt jämfört med andra typer av verksamheter inom byggsektorn såsom tillverkning och byggnation. Årligen, redovisar vi våra koldioxidutsläpp och målet är att bli ett Net-zero bolag år 2030. Vidare, vill vi bidra till en mer klimatneutral byggbransch, exempelvis genom att tillhandahålla produkters hållbarhetsklassificeringar och egenskaper i våra plattformar, vilket kommer att bidra till förbättrade miljömässiga resultat för projekt.

Som en ansvarsfull arbetsgivare sätter vi också högsta prioritet gällande våra anställdas trivsel och välmående och arbetar ständigt för att skapa rättvisa förhållanden där alla medarbetare skall ha samma möjligheter.

Vidare, överensstämmer våra värderingar med FN:s globala utvecklingsmål och med FN:s Global Compact.

Våra fokusområden inom ESG

Vi har identifierat viktiga aspekter där vi genom olika mätvärden och en tydlig strategi kan minska riskerna för både miljön och alla intressenter som är engagerade i bolaget. Dessa relaterar till:

Väsentliga miljöaspekter:

 • Energiförbrukning
 • Resor och transporter
 • Resursförbrukning
 • Miljödata som tillhandahålls via våra plattformar

Väsentliga sociala aspekter:

 • Mångfald, jämställdhet och inkludering
 • Medarbetarnas hälsa och välmående
 • Stöd till lokalsamhällen
 • Förmåga att rekrytera och behålla talanger

Väsentliga styrningsaspekter:

 • Bekämpning av korruption och mutor
 • Mänskliga rättigheter
 • Viktiga ESG -faktorer i distributionskedjan

Byggfakta Group
Blickar framåt

Bilden nedan visar var i ESG-arbetet Byggfakta Group befinner sig i dag och var vi siktar på att befinna oss i framtiden.

Vår Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport publiceras årligen. Den senaste versionen kan du hitta här:

Hur vi anpassar oss till FN:s globala utvecklingsmål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.
Vi har identifierat målen som vår verksamhet kan bidra och anpassa sig till. Dessa anges nedan och identifieras med:

Anpassning till miljöaspekter:

Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringar, relaterar till bolagets miljöpåverkan, där vi har möjlighet att bidra till en positiv förändring. Detta innefattar:

 • Energiförbrukning
 • Resor och transporter
 • Resursanvändning
 • Miljödata som tillhandahålls via våra plattformar

För respektive område ovan, kommer vi att mäta och rapportera det årliga utfallet. Detta gör att vi kan skapa tydliga strategier för att minska vår påverkan inom varje område.
I enlighet med vår ESG-strategi kommer vi att utbilda alla medarbetare om vikten av klimatåtgärder och därmed skapa en klimatmedveten kultur för hela verksamheten.

unsdg 12 och 13

Anpassning till sociala aspekter

Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och Ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet, är mål som kan kopplas till vår verksamhet, vilka vi också kan bidra till.

Vi som bolag värdesätter mångfald och är engagerade i att tillhandahålla och främja lika möjligheter för alla anställda gällande samtliga anställningsfrågor. Målet är att skapa en inkluderande företagskultur, där alla individer värderas och har tillgång till samma arbetsvillkor, förmåner och förutsättningar samt karriärmöjligheter.

unsdg 05 08 10

Anpassning till hållbarhetsstyrning

Fredliga och inkluderande samhällen, är något vår organisation har möjlighet att bidra till samt göra skillnad.

Byggfakta Group tillämpar nolltolerans för:

 • Alla former av tvångsarbete och barnarbete
 • Korruption och mutor

Förhållningssättet till nolltolerans omfattar även alla intressenter i vår värdekedja, i synnerhet de leverantörer som förser Byggfakta Group med varor och tjänster.

unsdg 16

Hur vi anpassar oss till FN:s Global Compact

FN:s Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för bolag. Den omfattar tio grundläggande principer som hjälper företag att arbeta hållbart med frågor som gäller miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. Vi ställer oss bakom och förhåller oss till dessa principer.

Principerna 1 till 6 samt princip 10 i FN:s Global Compact gäller olika aspekter av affärsverksamheten och den aktsamhet som behövs ta hänsyn till i frågor som rör bolagsstyrning. De innehåller också viktiga principer för att eliminera orättvisor.

Här följer en översikt av principerna och hur vi som bolag tillämpar dessa:

 1. Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
 2. Företag ska försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
 3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
 4. Företag ska eliminera alla former av tvångsarbete
 5. Företag ska avskaffa barnarbete
 6. Företag ska avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
 7. Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

Byggfakta Group följer:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • Centrala Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, vilket är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor

Byggfakta Group praktiserar:

 • Nolltolerans mot mutor och korruption.

Principerna 7, 8 och 9 i FN:s Global Compact fokuserar på miljöaspekter. Nedan beskrivs principerna samt hur vi som bolag stödjer och anpassar oss till dessa:

 1. Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
 2. Företag ska ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
 3. Företag ska uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Byggfakta Groups nuvarande praxis:

 • Utsläpp från ägda och/eller kontrollerade källor mäts årligen
 • Vår resepolicy anger att möten, i första hand, skall genomföras virtuellt för att minska resandet
 • Policyn för vår fordonspark anger att vi främjar el- och hybridfordon
 • Vår energipolicy anger att alla affärsenheter, om möjligt, skall använda sig av 100 procent förnybar el
 • Utveckling av tekniska lösningar för att stödja branschens omställning till mer hållbara slutprodukter