RISK OCH RISKHANTERING
Byggfakta utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker såsom: marknadsrisker (valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.

Byggfakta strävar efter att minimera möjliga negativa effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen har en finanspolicy som anger riktlinjer och ramar för finansverksamheten. Ansvaret för hantering av koncernens finansiella transaktioner och risker är centraliserat till moderföretaget.

Valutarisk

Koncernens valutaexponering avseende tillgångar och skulder inklusive transaktioner uppstår främst avseende extern upplåning och interna mellanhavanden. Respektive koncernbolags fakturering och inköp sker främst i bolagets funktionella valuta. Valutaexponeringen i koncernredovisningen avseende extern upplåning och interna mellanhavanden avser främst valutorna EUR och CHF. Därutöver uppstår valutarisk vid omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar till koncernens redovisningsvaluta (SEK).

Känslighetsanalys av valutarisk

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 5% i förhållande till EUR, med alla andra variabler konstanta, skulle effekten på resultatet före skatt uppgå till omkring 48 000 KSEK, till största delen som en följd av vinster/förluster vid omräkning av skulder till kreditinstitut och interna mellanhavanden. Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 5% i förhållande till CHF, med alla andra variabler konstanta, skulle effekten på resultatet före skatt uppgå till omkring 12 000 KSEK, till största delen som en följd av vinster/förluster vid omräkning av skulder till kreditinstitut och interna mellanhavanden.

Ränterisk

Byggfakta är exponerad för ränterisk avseende kassaflödet då kort- och långfristig upplåning görs till rörlig ränta, baserad på EURIBOR/STIBOR plus en marginal.

Känslighetsanalys av ränterisk

Om räntorna på upplåning med rörlig ränta per den 31 december 2020 varit 100 baspunkter (1 procentenhet) högre/lägre med alla andra variabler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 5 817 KSEK lägre/högre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och kreditinstitut samt kundkreditexponeringar inklusive utestående fordringar. Endast banker och kreditinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating “A” accepteras. Koncernens kreditrisk avseende kundfordringar är relativt låg eftersom i princip samtliga kunder, med några undantag, faktureras i förskott. Vidare finns inga koncentrationer av kreditrisker då kundbasen är stor och omfattar alla branscher. Betalningsvillkor varierar mellan 20-60 dagar.

Likviditetsrisk

Likviditetskrav för att säkerställa tillräckligt med kontanter för att tillgodose de operativa behoven samtidigt som tillräckligt med utrymme för de outnyttjade åtagandesupplåningsmöjligheterna ska övervakas med kassaflödesprognoser. Sådan prognostisering ska ta hänsyn till Byggfaktas skuldfinansieringsplaner, svängningar inom månaden, överensstämmelse med överenskommelser, överensstämmelse med målen för den interna balansräkningen och, om tillämpligt, externa lagstadgade eller juridiska krav – till exempel valutarestriktioner. Tidsperioden för kassaflödesprognoser bör vara fyra kvartal framåt. Koncernen har en outnyttjad checkräkningskredit uppgående till 50 000 KSEK.

Hantering av kapital

Byggfaktas mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att bedriva verksamheten, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Koncernen bedömer sitt kapital på basis av justerad skuldsättningsgrad. Enligt koncernens låneavtal finns covenantkrav i form av justerad skuldsättningsgrad som följs upp och rapporteras kvartalsvis. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med justerad EBITDA såsom det definieras i låneavtalet. Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande posterna lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut) med avdrag för likvida medel.