BOLAGSORDNING

Bolagsordning för BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), organisationsnummer 559262 7516, antagen vid extra bolagsstämma den 23 augusti 2021.

 

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Ljusdal.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper, göra investeringar, bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

Aktierna ska utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Båda aktieslagen medför (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid vinstutdelning ska:

a) innehavare av preferensaktie i förhållande till deras inbördes ägande av preferensaktier äga företräde framför stamaktier till ett belopp per preferensaktie motsvarande en årlig ränta på teckningskursen om 12 procent, vilken kapitaliseras kvartalsvis från teckningstillfället, med avdrag för vad som tidigare år uppburits i utdelning; och

b) resterande medel skall fördelas först mellan innehavare av preferensaktier upp till ett belopp svarandes mot teckningskursen och därefter mellan innehavare av stamaktier i förhållande till deras inbördes ägande av stamaktier.

I händelse av bolagets upplösning ska:

a) innehavare av preferensaktie i förhållande till deras inbördes ägande av preferensaktier äga företräde framför stamaktier till ett belopp per preferensaktie motsvarande teckningskursen jämte en årlig ränta på teckningskursen om 12 procent, vilken kapitaliseras kvartalsvis från teckningstillfället till och med dagen för likvidationen, med avdrag för vad som tidigare år uppburits i utdelning; och

b) resterande medel skall fördelas mellan innehavare av stamaktier i förhållande till deras inbördes ägande av stamaktier.

5 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

11 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Ljusdal eller Stockholm enligt styrelsens bestämmande.

12 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

14 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.