Valberedningens ledamöter inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Byggfakta Groups valberedning bestå av fem ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Då bolagets ägarstruktur per den sista vardagen i augusti 2021 förändrats väsentligt efter att bolagets aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm 15 oktober 2021 har styrelsens ordförande, Henrik Lif, bjudit in de fyra största ägarna per den 31 december.

Ben Hopper, Stirling Square Capital Partners, är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Max Cancre, Bock Capital Investors, Anders Oscarsson, AMF, samt Ossian Ekdahl, Första AP-fonden. I valberedningen ingår också Henrik Lif, ordförande i Byggfakta Group’s styrelse.

Årsstämman kommer att äga rum den 24 maj 2022 i Ljusdal.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected].