Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2024 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2023 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Valdes Benjamin Hopper, Ryan Benjamin och Florent Lasseron som styrelseledamöter. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Benjamin Hopper valdes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Aleksander Lyckow kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att inget arvode ska utgå till styrelsen och att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De nya riktlinjerna innebär en förändring avseende att den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 75 procent av den sammanlagda fasta årliga kontantlönen till skillnad mot tidigare riktlinjer som angav 65 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 70 697 22 22
E -post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024, kl. 15.35 CEST.

Om Byggfakta

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.