Juli – september

 • Nettoomsättningen ökade 45,2 procent till 547,8 MSEK (377,3), varav organisk tillväxt om 7,4 procent
 • ARR ökade 47,3 procent till 1 808,5 MSEK (1 227,4), varav organisk tillväxt uppgick till 8,2 procent
 • Justerad EBITDA var 200,5 MSEK (153,5), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 36,6 procent (40,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 69,5 MSEK (17,3), inklusive jämförelsestörande poster om 3,6 MSEK (-25,7)
 • Periodens resultat uppgick till 24,9 MSEK (-84,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 SEK (-1,50)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71,5 MSEK (-40,8)
 • Byggfakta Group meddelade den 2 september 2022 att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva 100% av Quest Construction Data Network, genom sitt amerikanska dotterbolag BCI Central
 • Styrelsen för Byggfakta Group Nordic HoldCo (publ) utsåg den 27 september 2022 Dario Aganovic som ny VD för Byggfakta Group, med tillträde den 12 oktober 2022

Januari – september

 • Nettoomsättningen ökade 56,2 procent till 1 624,4 MSEK (1 040,0), varav organisk tillväxt om 7,0 procent
 • Justerad EBITDA var 556,6 MSEK (415,1), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 34,3 procent (39,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 124,5 MSEK (10,2), inklusive jämförelsestörande poster om -34,1 MSEK (-111,9)
 • Periodens resultat uppgick till 81,6 MSEK (-278,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (-3,23)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 341,0 MSEK (-56,1)
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, minskade till 3,3 x (-) jämfört med 3,8 x vid utgången av det fjärde kvartalet

Rekordkvartal med starkare tillväxt och resultat
“Under årets tredje kvartal har vi sett en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster i takt med att volatiliteten i materialpriser minskat och tillgången på byggmarknadsmaterial stabiliserats. Det har bidragit till en organisk tillväxt på 7,4 procent och en justerad EBITDA-marginal på 36,6 procent (40,7). Parallellt ser vi också en förbättrad förnyelsegrad jämfört med tidigare kvartal. Sammantaget innebär det en milstolpe för Byggfakta Group då vi för första gången når 200 MSEK i justerad EBITDA för ett enskilt kvartal”, säger Stefan Lindqvist, VD Byggfakta Group vid periodens utgång.

”För det tredje kvartalet redovisar Byggfakta Group en hög tillväxt, stark lönsamhet jämfört med föregående kvartal, solida kassaflöden och en god finansiell ställning. Jag är imponerad över den resa som bolaget har varit på under Stefan Lindqvists många år som VD och det är med stor ödmjukhet jag nu tar över rodret”, säger Dario Aganovic, VD Byggfakta Group vid delårsrapportens publicering.