Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent av koncernen Byggfakta Group Ljusdal AB, org.nr 559117-6762. Jämförelsesiffror för historiska perioder saknas därför.

1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 377,3 MSEK (-)
 • Justerad EBITDA var 153,5 MSEK (-), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 40,7 procent (-)
 • EBITDA var 127,8 MSEK (-)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 17,3 MSEK (-)
 • Periodens resultat uppgick till -84,6 MSEK (-)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -7,63 SEK (-)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40,8 MSEK (-), negativt påverkat av räntebetalningar om -70,4 MSEK

1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 040,0 MSEK (-)
 • Justerad EBITDA var 415,1 MSEK (-), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 39,9 procent (-)
 • EBITDA var 303,2 MSEK (-)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 10,2 MSEK (-)
 • Periodens resultat uppgick till -278,6 MSEK (-)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -51,85 (-)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -56,1 MSEK (-), negativt påverkat av räntebetalningar om -187,9 MSEK
 • Under första kvartalet förvärvades 100 procent av NBS Group och Glenigan, vilka finansierades med ökad upplåning och en nyemission om totalt 999,1 MSEK. Bolagen konsoliderades per den 1 mars.
 • I mars förvärvades 100 procent av Magasinet Fastighetssverige AB och Lokalförlaget i Göteborg AB, vilka konsoliderades per den 1 mars.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Den 15 oktober noterades Byggfakta Groups aktier på Nasdaq Stockholm.
 • I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 3 263 MSEK före transaktionskostnader och befintliga lån refinansierades med nya kreditfaciliteter. Den 18 oktober genomfördes därutöver en kvittningsemission om cirka 1 109 MSEK i syfte att reglera fordran avseende aktieägarlån.
 • Byggfakta Group slutförde förvärv av 100 procent av BCI Media Group (omsättning 244 MSEK 2020/21).
 • Byggfakta Group slutförde förvärv av 100 procent av INFO-TECHNO Baudatenbank, CIS, Construdata21 och Nexus IT i oktober, samt Forecon den 1 november. (ackumulerad omsättning cirka 105 MSEK 2020).