Januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade 14,0 procent till 684 MSEK (600), varav organisk tillväxt om 7,0 procent
 • ARR ökade 20,6 procent till 2 409 MSEK (1 998), varav organisk tillväxt uppgick till 11,0 procent
 • Justerad EBITDA ökade med 10,4 procent till 213 MSEK (193), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 31,1 procent (32,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 70 MSEK (32), inklusive jämförelsestörande poster om -12 MSEK (-19)
 • Periodens resultat uppgick till 20 MSEK (-16)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (-0,08)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 122 MSEK (182)
 • Den 5 januari 2024 offentliggjordes att ett budkonsortium lämnar ett frivilligt rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Byggfakta Group
 • Den 2 april 2024 offentliggjordes att budkonsortiet valt att förlänga acceptfristen fram till den 18 april 2024.
 • Den 19 april offentliggjorde budkonsortiet att de fullföljer det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Byggfakta Group och blir ägare till 99,0 procent av aktierna i bolaget.
 • Den 22 april 2024 meddelade styrelsen för Byggfakta Group att de, efter skriftlig begäran från budkonsortiet, fattat beslut om att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i bolaget samt ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. För mer information om budet, se sidan 7
 • Den 5 februari 2024 förvärvades det polska bolaget Marketplanet. Köpeskillingen uppgick till 143 MSEK. För mer information, se not 4
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, uppgick till 3,5 (3,5).


Stabil inledning på året med fortsatt god efterfrågan på våra tjänster

”2024 inleds på ett liknande sätt som 2023 avslutades. Efterfrågan på våra tjänster är hög och såväl nyförsäljning som förnyelsegrad bland befintliga kunder är stor, vilket resulterat i en organisk ARR-tillväxt om 11,0 procent och en organisk omsättningstillväxt om 7,0 procent under det första kvartalet 2024.”, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.