1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen ökade 14,6 procent till 600 MSEK (524), varav organisk tillväxt om 3,8 procent
  • ARR ökade 18,8 procent till 2 003 MSEK (1 687), varav organisk tillväxt uppgick till 6,6 procent
  • Justerad EBITDA var 193 MSEK (174), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 32,2 procent (33,1)
  • Rörelseresultat (EBIT) var 32 MSEK (19), inklusive jämförelsestörande poster om -19 MSEK (-22)
  • Periodens resultat uppgick till -16 MSEK (11)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 SEK (0,05)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 182 MSEK (145)
  • Byggfakta Group har förvärvat cirka 73 procent av aktierna i det norska bolaget 4CastGroup AS som är marknadsledande i Norden på marknadsanalyser och prognoser för byggmarknaden. 2022 omsatte 4CastGroup cirka 86 MNOK. Köpeskillingen uppgick till 487 MSEK varav 161 MSEK som villkorad tilläggsköpeskilling
  • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, ökade till 3,5x (3,3) främst hänförligt till förvärv gjorda under perioden. Exklusive förvärvet av 4CastGroup AS skulle nettoskulden i relation till justerad EBITDA i stället minskat till 3,2x.

Årligen återkommande intäkter över 2 miljarder

”2023 har i mångt och mycket inletts på samma sätt som 2022 avslutades. I en omvärld med fortsatta makroekonomiska utmaningar fortsätter Byggfakta Group växa, såväl organiskt som via förvärv, och har i det första kvartalet nått en ny milstolpe då vi för första gången rapporterar över 2 miljarder kronor i årligt återkommande intäkter (ARR)”, säger Dario Aganovic, vd för Byggfakta Group.