Byggfakta Group (”Byggfakta”) noterades i oktober 2021 och har sedan dess fortsatt att utvecklas väl. Idag har Byggfakta en unik position som det ledande globala data- och mjukvarubolaget riktat mot byggsektorn. Med över 2 000 anställda i 26 länder och med en årlig abonnemangsintäkt om över SEK 2 miljarder hjälper vi våra kunder att maximera sin försäljning, öka effektiviteten och bygga mer hållbart.

Byggfakta genomför idag en kapitalmarknadsdag och kommer där presentera fyra strategiska initiativ vilka syftar till att integrera Byggfaktas olika delar än mer och därmed skapa större kundvärden. Det kommer i sin tur att främja bolagets organiska tillväxt för att nå och överträffa målet om tio procents organisk tillväxt. Givet skalbarheten i Byggfaktas affärsmodell är en hög organisk tillväxt starkt bidragande till att nå EBITDA-målet om 40 procent. De fyra prioriterade initiativen är:

Ökad korsbefruktningen mellan Byggfaktas olika produkterbjudanden. Genom att bättre länka ihop olika produktområdens data med varandra bygger vi ännu bättre erbjudanden där ett områdes data kan berika ett annat för att våra kunder ska kunna göra träffsäkrare kommersiella analyser och uppnå högre försäljning. Vidare skapar integreringen av olika produktområden ökade möjligheter för etablering av våra olika erbjudanden på fler marknader.

Expandera för att förstärka. Genom vårt erbjudande har Byggfakta redan idag en ledande position i majoriteten av de marknader vi opererar i. Vi ska nu förstärka vår position i befintliga marknader genom fortsatta investeringar i vår säljstyrka, vilket medför resultattillväxt, samt fortsätta utvärdera nya marknader där vi stegvis kan bygga upp nya starka positioner.

Byggfakta har en stark historik av lyckade förvärv av små och medelstora aktörer inom vår bransch. Byggfaktas kassaflöde bidrar till att möjliggöra förvärv och hålla bolagets skuldsättning på sund nivå. Den inslagna vägen ska därför bestå.

Ökad förnyelsegrad. Vi förstärker kontinuerligt vårt erbjudande genom förbättrade produkter och tjänster. Det arbetet fortsätter samtidigt som vi utvecklar vår kundsamverkan för att attrahera, växa och behålla ännu fler kunder.

Ett globalt nätverk. Under första halvåret 2023 har flera förstärkningar skett i Byggfaktas ledningsgrupp. Med nya kompetenser på plats intensifieras nu arbetet med att snabba på integrationen och förbättra samarbetet dotterbolag emellan samt etableringen av ett gemensamt globalt nätverk för data- och mjukvarulösningar riktat mot byggindustrin, vilket på sikt även bidrar med kostnadssynergier.

Under kommande 24 månader innebär initiativen ökade investeringar om cirka MSEK 30 på årsbasis med syfte att öka tillväxten och skapa en långsiktigt starkare vinst (EBITDA). Mot bakgrund av det upprepar Byggfakta att en EBITDA-marginal om minst 40 procent ska nås på medellång sikt från dagens datum.

Byggfaktas styrelse har antagit följande finansiella mål:

Tillväxt

Byggfakta har som mål att uppnå en årlig organisk försäljningstillväxt om minst 10 procent, pådriven av en tvåsiffrig organisk ARR tillväxt. Dessutom har Byggfakta som mål att genomföra strategiska förvärv finansierade med bolagets starka kassaflöde, som kommer att medföra att den årliga försäljningstillväxten på medellång sikt ökar med ytterligare 5–15 procent.

Marginal

Byggfakta har som mål att uppnå en EBITDA-marginal om minst 40 procent på medellång sikt.

Kapitalstruktur

Byggfakta har som mål att ha en nettoskuldsättning under 3,0 gånger EBITDA, exklusive tillfällig påverkan från förvärv.

Utdelningspolicy

Byggfakta avser inte att genomföra någon utdelning på kort till medellång sikt, eftersom Bolaget avser att nyttja allt överskjutande kassaflöde till strategiska förvärv.

Byggfakta Groups kapitalmarknadsdag genomförs idag, 4 oktober, med start 09.00 i Tändstickspalatset, Stockholm.