I enlighet med informationen i prospektet som offentliggjordes den 6 oktober 2021, vari ett aktieägarlån från huvudägarna SSCP Bygger Holdings S.C.A. och Bock Capital EU Luxembourg Tricycle S.á.r.l., genom bolaget Stack Holdco S.á.r.l., skulle regleras genom en kvittningsemission, har styrelsen för Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 september 2021, beslutat om en nyemission av 14 792 724 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som en s.k. kvittningsemission där teckningslikviden erläggs genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktierna skall endast kunna tecknas av Stack Holdco S.á.r.l.

Som likvid för aktierna ska Stack Holdco S.á.r.l. kvitta fordran på Byggfakta om 1 109 454 300 kronor.

Teckningskursen uppgår till 75 kronor per aktie, motsvarande erbjudandepriset i erbjudandet i samband med Byggfaktas notering på Nasdaq Stockholm.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 564 101,41 kronor från 48 811 155,14 kronor till 52 375 256,55 kronor, genom nyemission av 14 792 724 aktier, innebärandes att det totala antalet aktier och röster ökar från 202 589 619 till 217 382 343. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,3 procent av aktiekapitalet och rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.

Om Byggfakta Group

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform för leverantörer för att marknadsföra produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Engman, CFO på Byggfakta Group
E -post: [email protected]

Fredrik Sätterström, chef för Investor Relations på Byggfakta Group
Tel: +46 (0) 70 510 10 22
E -post: [email protected]

Hemsida: www.byggfaktagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 16:15 CEST den 18 oktober 2021.