Giant Sweden Bidco AB (”Giant BidCo”) offentliga kontanta uppköpserbjudande avseende BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) förklarades ovillkorat den 19 april 2024. Giant BidCo kontrollerar därmed 99 procent av aktierna och rösterna i Byggfakta och har meddelat sin avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget samt har begärt att Byggfakta ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Mot denna bakgrund har den oberoende budkommittén för Byggfakta beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Den 5 januari 2024 lämnade Stirling Square[1], TA[2] och Macquarie Capital[3], genom Giant BidCo ett offentligt kontant uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Byggfakta. Den 2 april 2024 höjde Giant BidCo vederlaget till 52 kronor kontant per aktie och förlängde acceptfristen till den 18 april 2024. Den 19 april 2024 förklarade Giant BidCo Erbjudandet ovillkorat och fullföljde Erbjudandet. Efter Erbjudandet kontrollerar Giant BidCo 99 procent av aktierna och rösterna i Byggfakta. Giant BidCo har förlängt acceptfristen ytterligare till den 3 maj 2024 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet. Giant Bidco har även meddelat att de avser påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Byggfakta.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran från Giant BidCo, har den oberoende budkommittén för Byggfakta beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Byggfaktas aktier på Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Byggfakta erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Willberg, Ordförande för den oberoende budkommittén

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0) 70 697 22 22

www.byggfaktagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 kl. 20.00 (CEST).

[1] ”Stirling Square” avser SSCP Byggest S.à r.l (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaltade fonder).
[2] ”TA” avser Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaltade fonder).
[3] “Macquarie Capital” avser Macquarie European Investment Holdings Limited (helägt dotterbolag till Macquarie Group Limited).