Oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade 14,1 procent till 672 MSEK (589), varav organisk tillväxt om 7,0 procent
 • ARR ökade 16,1 procent till 2 209 MSEK (1 903), varav organisk tillväxt uppgick till 9,5 procent
 • Justerad EBITDA ökade med 6,8 procent till 219 MSEK (205), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 32,5 procent (34,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 106 MSEK (98), inklusive positiva jämförelsestörande poster om 27 MSEK (30)
 • Periodens resultat uppgick till 57 MSEK (48)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,22)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 165 MSEK (145)
 • Den 3 november 2023 slutfördes förvärvet av det amerikanska bolaget Construction Monitor, LLC. Köpeskillingen uppgick till 211 MSEK.
 • Den 5 januari 2024 offentliggjordes att ett konsortium lämnar ett frivilligt rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Byggfakta Group. För mer information, se väsentliga händelser efter rapportperiodens slut, not 9 i rapporten
 • Den 5 februari 2024 förvärvades det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (ORE). Köpeskillingen uppgick till 142 MSEK. För mer information, se väsentliga händelser efter rapportperiodens slut, not 9 i rapporten
 • Styrelsen föreslår, i linje med utdelningspolicyn, att ingen utdelning utbetalas.

Januari – december

 • Nettoomsättningen ökade 15,5 procent till 2 556 MSEK (2 213), varav organisk tillväxt om 4,9 procent
 • Justerad EBITDA ökade med 11,7 procent till 850 MSEK (761), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 33,3 procent (34,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 294 MSEK (223), inklusive jämförelsestörande poster om 26 MSEK (-4)
 • Periodens resultat uppgick till 84 MSEK (130)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,39 SEK (0,58)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 618 MSEK (486)
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, uppgick till 3,4 (3,2).


Fortsatt accelererad tillväxt – stark efterfrågan på våra abonnemangstjänster

”Byggfakta Group avslutar året med ytterligare ett kvartal präglat av hög efterfrågan på våra tjänster. Vi levererar en stark nyförsäljning och ser en ökad förnyelsegrad från våra befintliga kunder. Detta resulterar i att vår organiska ARR-tillväxt ökar till 9,5 procent samtidigt som den organiska rapporterade tillväxten ökar till 7,0 procent.”, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.