Oktober–december

 • Nettoomsättningen ökade 14,9 procent till 589,1 MSEK (512,6), varav organisk tillväxt om 4,2 procent
 • ARR ökade 16,2 procent till 1 875,3 MSEK (1 613,7), varav organisk tillväxt uppgick till 6,7 procent
 • Justerad EBITDA var 204,6 MSEK (170,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 34,7 procent (33,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 98,4 MSEK (36,8), inklusive jämförelsestörande poster om 30,3 MSEK (-11,9)
 • Periodens resultat uppgick till 48,3 MSEK (-28,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 SEK (-0,14)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 145,2 MSEK (183,3)
 • Byggfakta Group meddelade under kvartalet att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva samtliga tillgångar i Bid Ocean och North America Procurement Council. De förvärvade verksamheterna ingår från och med december 2022 i Byggfakta Group och kompletterar koncernens erbjudande i USA väl
 • Styrelsen föreslår, i linje med utdelningspolicyn, att ingen utdelning utbetalas.

Januari–december

 • Nettoomsättningen ökade 42,6 procent till 2 213,5 MSEK (1 552,6), varav organisk tillväxt om 6,1 procent
 • Justerad EBITDA var 761,2 MSEK (585,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 34,4 procent (37,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 222,9 MSEK (47,1), inklusive jämförelsestörande poster om -3,7 MSEK (-123,9)
 • Periodens resultat uppgick till 129,9 MSEK (-307,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (-2,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 486,2 MSEK (127,1)
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, minskade till 3,2x (3,8).

Robust avslutning på året

”2022 har till stor del präglats av makroekonomisk oro med kriget i Ukraina, fortsatta pandemiutmaningar och stigande inflation. I en utmanande omvärld så har Byggfakta Group fortsatt leverera starka resultat och vi avslutar året med att redovisa ytterligare ett kvartal med ett EBITDA resultat över 200 MSEK”, säger Dario Aganovic, VD Byggfakta Group