Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 28 november – 2 december 2022 återköpt sammanlagt 45 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
28/11/2022 15 000 40,5056 607 599
29/11/2022 10 000 41,3450 413 450
30/11/2022 10 000 41,5651 415 651
1/12/2022 10 000 41,8659 418 659

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 1 090 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.