STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär. De ärenden som behandlats vid utskottsmötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte.

Revisionsutskott

Byggfakta har ett revisionsutskott bestående av två medlemmar: Stefan Lindqvist och Helene Willberg. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka finansiell rapportering, effektivitet i den interna kontrollen, riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisorer. Vidare ska revisionsutskottet utvärdera behovet av att inrätta en separat internrevisionsfunktion och lämna rekommendationer till styrelsen därom.

Ersättningsutskott

Byggfakta har ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Henrik Lif och Naveen Wadhera. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.