STYRELSENS ERSÄTTNING

Ersättning

Under 2022 utbetalades totalt SEK 1 825 000 i ersättning till styrelseledamöterna i bolaget. Naveen Wadhera har valt att avstå sina arvoden. På årsstämman som hölls den 25 maj 2023 beslutades att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 550 000 SEK till styrelsens ordförande och 350 000 SEK till envar av övriga ledamöter, 250 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till medlemmar i ersättningsutskottet.