STYRELSENS ERSÄTTNING

Ersättning

Under 2020 utbetalades ingen ersättning till styrelseledamöterna i bolaget. På årsstämman som hölls den 30 juni 2021 beslutades att arvoden till styrelseledamöterna ska utgå med 550 000 SEK till styrelsens ordförande och 350 000 SEK till envar av övriga ledamöter, 150 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till medlemmar i ersättningsutskottet.