FINANSIELLA NYCKELTAL

FINANSIELLA NYCKELTAL

Alternativa nyckeltal

Definition

Syfte

Justerad EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, justerat för jämförelsestörande poster. Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör jämförelse av lönsamhet över tid, oavsett av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar samt oberoende av skatter, finansieringsstruktur och påverkan av jämförelsestörande poster.
Justerad EBITDA-marginal Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, justerat för jämförelsestörande poster, i relation till nettoomsättning. Avspeglar verksamhetens lönsamhet före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Resultatmåttet är en viktig komponent för att följa koncernens värdeskapande justerat för påverkan av jämförelsestörande poster och för att öka jämförbarheten över tid.