Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 24 maj 2022 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Henrik Lif, Naveen Wadhera, Helene Willberg och Louise Shaljean Ellison. Vidare valdes Arash Sundin Alidoost till ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Lif omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Aleksander Lyckow kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat personaloptionsprogram (LTI 2022/2025) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggfaktakoncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att säkerställa att nyckelpersoner, personer med hög potential, ledande befattningshavare och seniora medarbetare inom Byggfaktakoncernen ska erbjudas möjlighet att bli långsiktiga aktieägare och delta i och arbeta för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget och att kunna bibehålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 2 200 000 aktier i Bolaget samt efterföljande överlåtelse av högst 2 200 000 aktier till deltagare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, ansvarig för Investor Relations, Byggfakta, +46 (0) 70 510 10 22, [email protected].

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022, kl. 19.35 CEST.

Om Byggfakta

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.