Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 25 maj 2023 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Henrik Lif, Naveen Wadhera, Helene Willberg, Louise Shaljean Ellison och Arash Sundin Alidoost. Vidare valdes Stefan Lindqvist till ny styrelseledamot. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Lif omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Aleksander Lyckow kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 250 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet och att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Byggfakta-koncernen i form av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram (LTI 2023/2026) riktat till ledande befattningshavare inom Byggfaktakoncernen. Motiven bakom teckningsoptionsprogrammet är bland annat att säkerställa att nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen inom Byggfaktakoncernen ska erbjudas möjlighet att bli långsiktiga aktieägare och delta i och arbeta för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget. För att möjliggöra teckningsoptionsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av 2 350 000 teckningsoptioner till Bolagets indirekta dotterbolag Byggfakta Group HQ AB (”Dotterbolaget”) och att bemyndiga Dotterbolaget, eller annat bolag inom Byggfakta Koncernen, att överlåta högst 2 350 000 teckningsoptioner till deltagare i LTI 2023/2026. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om fem (5) handelsdagar före årsstämman 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att förvärva aktier i Bolaget under perioden 29 maj 2026 till och med den 15 juni 2026. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 350 000 nya B-aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggfakta-koncernen i form av personaloptioner

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat personaloptionsprogram (LTIP 2023/2026) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggfaktakoncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att säkerställa att ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggfaktakoncernen ska erbjudas möjlighet att bli långsiktiga aktieägare och delta i och arbeta för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget och att kunna bibehålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Varje personaloption berättigar Deltagaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om fem (5) handelsdagar före årsstämman 2023. Personaloptionerna kan utnyttjas för att förvärva aktier i Bolaget under perioden 25 maj 2026 till och med den 20 juni 2026. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 930 000 aktier i Bolaget samt efterföljande överlåtelse av högst 930 000 aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.