Juli – september

 • Nettoomsättningen ökade 17,7 procent till 645 MSEK (548), varav organisk tillväxt om 5,6 procent
 • ARR ökade 16,8 procent till 2 140 MSEK (1 832), varav organisk tillväxt uppgick till 8,1 procent
 • Justerad EBITDA ökade med 20,0 procent till 241 MSEK (201), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 37,3 procent (36,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 83 MSEK (70), inklusive jämförelsestörande poster om -6 MSEK (4)
 • Periodens resultat uppgick till 14 MSEK (25)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 160 MSEK (72)
 • Efter rapportperiodens slut har Byggfakta Group förvärvat det amerikanska bolaget Construction Monitor, LLC. Construction Monitors erbjudande fokuserar på bygglovsinformation vilken samlas in och säljs, primärt som en prenumerationstjänst, till tillverkare, huvudentreprenörer och underleverantörer inom byggbranschen.

Januari – september

 • Nettoomsättningen ökade 16,0 procent till 1 884 MSEK (1 624), varav organisk tillväxt om 4,1 procent
 • Justerad EBITDA ökade med 13,5 procent till 632 MSEK (557), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 33,5 procent (34,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 187 MSEK (125), inklusive jämförelsestörande poster om -1 MSEK (-34)
 • Periodens resultat uppgick till 28 MSEK (82)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 453 MSEK (341)
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, uppgick till 3,4 (3,3). Vid utgången av det andra kvartalet 2023 uppgick nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA till 3,7.


Ökande tillväxt och stark vinstutveckling under årets tredje kvartal

”Under det tredje kvartalet har efterfrågan på våra abonnemangstjänster ökat jämfört med tidigare kvartal. Det innebär att vi i kvartalet förbättrar EBITDA-marginalen till 37,3 procent, ökar den organiska tillväxten till 5,6 procent samt uppnår en organisk ARR-tillväxt på 8,1 procent. Vårt starka kassaflöde innebär vidare att vi reducerar vår nettoskuld från 3.7x till 3.4x”, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.