April – juni

 • Nettoomsättningen ökade 15,6 procent till 639 MSEK (553), varav organisk tillväxt om 2,9 procent
 • ARR ökade 22,2 procent till 2 143 MSEK (1 754), varav organisk tillväxt uppgick till 7,3 procent
 • Justerad EBITDA var 198 MSEK (183), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 31,0 procent (33,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 72 MSEK (36), inklusive jämförelsestörande poster om 24 MSEK (-16)
 • Periodens resultat uppgick till 29 MSEK (46)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,21)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 111 MSEK (124)
 • Byggfakta Group har under kvartalet förvärvat Pantera Global Technology, Inc. Köpeskillingen uppgick till cirka 8,2 MUSD. Vidare har Byggfakta Group utnyttjat sin option om att förvärva resterande 49,9 procent av aktierna i bolaget HelpHero AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 65 MSEK
 • Byggfakta Group har avyttrat dotterbolaget Jakt & Fiskejournalen Sverige AB. Resultatet från bolaget konsolideras ej längre i Byggfakta Group. Köpeskillingen för aktierna uppgick till cirka 10 MSEK.

Januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade 15,2 procent till 1 240 MSEK (1 077), varav organisk tillväxt om 3,4 procent
 • Justerad EBITDA var 391 MSEK (356), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 31,6 procent (33,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 104 MSEK (55), inklusive jämförelsestörande poster om 5 MSEK (-38)
 • Periodens resultat uppgick till 13 MSEK (57)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,26)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 293 MSEK (270)
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, ökade till 3,7 (3,1) främst hänförligt till förvärv gjorda under perioden. Exklusive förvärven av 4CastGroup, Pantera och HelpHero skulle nettoskulden i relation till justerad EBITDA i stället uppgått till 3,2.


Accelererad organisk abonnemangstillväxt om 7,3 procent

”Då vi lägger årets andra kvartal till handlingarna kan vi än en gång konstatera att Byggfakta Group fortsätter att växa och utvecklas väl trots en orolig omvärld. Inte minst gäller det våra abonnemangsintäkter där vår organiska ARR-tillväxt under kvartalet ökade till 7,3 procent”, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.