April – Juni

 • Nettoomsättningen ökade 44,4 procent till 553,0 MSEK (382,9), varav organisk tillväxt om 6,4 procent
 • ARR ökade 42,3 procent till 1 730,9 MSEK (1 216,2), varav organisk tillväxt om 7,2 procent
 • Justerad EBITDA var 182,6 MSEK (147,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 33,0 procent (38,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 36,0 MSEK (27,6), inklusive jämförelsestörande poster om -15,6 MSEK (-10,2)
 • Periodens resultat uppgick till 46,0 MSEK (-54,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 SEK (-1,67)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,2 MSEK (-0,4)

Januari – Juni

 • Nettoomsättningen ökade 62,5 procent till 1 076,7 MSEK (662,7), varav organisk tillväxt om 6,7 procent
 • ARR ökade 42,3 procent till 1 730,9 MSEK (1 216,2), varav organisk tillväxt om 7,2 procent
 • Justerad EBITDA var 356,1 MSEK (261,6), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 33,1 procent (39,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 54,9 MSEK (-7,1), inklusive jämförelsestörande poster om -37,7 MSEK (-86,2)
 • Periodens resultat uppgick till 56,7 MSEK (-194,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (-3,49)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 269,5 MSEK (-15,4)
 • Nettoskulden vid periodens slut, i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, minskade till 3,1 x (-) jämfört med 3,8 x vid utgången av det fjärde kvartalet

Solid organisk tillväxt och resultatutveckling
“Det är glädjande att kunna uppvisa en organisk omsättningstillväxt om 6,4 procent, en organisk tillväxt i ARR om 7,2 procent och ett tydligt förbättrat resultat i det andra kvartalet. Byggmarknaden har fortsatt präglats av störningar i leveranskedjorna och volatila materialpriser, vilket i kombination med ökade energikostnader, hög inflation och stigande räntor påverkat byggandet. Vi har dock sett tecken på en stabilisering under slutet av kvartalet. Jag vill också betona att det inte finns någon direkt korrelation mellan utvecklingen på byggmarknaden och vår verksamhet, då behovet av våra produkter och tjänster ökar i en svag marknad. På längre sikt är det naturligtvis gynnsamt för oss om vår slutmarknad växer, men vår verksamhet är inte föremål för samma konjunktursvängningar som byggbranschen. Kvartalet karaktäriserades också av goda kassaflöden och en förbättrad skuldsättningsgrad, vilket skapar förutsättningar för en mer aktiv förvärvsagenda framgent”, säger Stefan Lindqvist, VD för Byggfakta Group.