Styrelsen för Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2022 för återköp av egna aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggfaktakoncernen (LTI 2022/2025).

Återköp av egna aktier inom ramen för LTI 2022/2025
Förvärv av aktier inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Byggfakta vad avser tidpunkt för förvärven av Byggfaktas aktier.

För återköp av egna aktier inom LTI 2022/2025 gäller följande villkor:

  • Förvärv får göras av högst 2 200 000 aktier för att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025
  • Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Nordic Main Market Rulebook
  • Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, fram till och med årsstämman 2023
  • Aktierna får endast förvärvas till ett pris per aktie inom det från tid till annan registrerade handelsintervallet

Byggfaktas nuvarande innehav av egna aktier
Byggfakta har för närvarande inget innehav av egna aktier. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår till 218 666 667.