Antalet aktier och röster i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (”Byggfakta Group” eller ”Bolaget”) har ökat till följd av en nyemission av 43 511 942 aktier som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsen beslutade om nyemissionen den 14 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 14 september 2021.

Vidare har antalet aktier och röster ökat till följd av en apportemission av 1 284 324 aktier som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av BCI Media Group Pty Ltd. Styrelsen beslutade om apportemissionen den 14 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 14 september 2021.

Slutligen har antalet aktier och röster ökat till följd av en kvittningsemission av 14 792 724 aktier riktad till Bolagets huvudägare, Stack Holdco S.á.r.l, som genomfördes i syfte att reglera fordran avseende aktieägarlån till Byggfakta Group. Styrelsen beslutade om kvittningsemissionen den 18 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 14 september 2021.

Genom emissionsbesluten ovan, som Bolagsverket registrerade under oktober, ökade antalet aktier och röster i Byggfakta Group med totalt 59 588 990.

Per den 29 oktober 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Byggfakta Group till 218 666 667, motsvarande totalt 218 666 667 röster. Aktiekapitalet uppgår till 52 684 696,59 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Engman, CFO på Byggfakta Group
E -post: [email protected]

Fredrik Sätterström, chef för Investor Relations på Byggfakta Group
Tel: +46 (0) 70 510 1022
E -post: [email protected]

Hemsida: www.byggfaktagroup.com