EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT MEDDELANDE OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGOT HÄRI SKA LÄGGAS TILL GRUND FÖR, ELLER ÅBEROPAS I SAMBAND MED, NÅGOT ERBJUDANDE ELLER ÅTAGANDE I NÅGON JURISDIKTION. INVESTERARE BÖR INTE TECKNA ELLER FÖRVÄRVA NÅGRA VÄRDEPAPPER OMNÄMNDA I DETTA MEDDELANDE FÖRUTOM BASERAT ENBART PÅ INFORMATION I ETT SLUTLIGT PROSPEKT (TILLSAMMANS MED TILLÄGGSPROSPEKT, OM TILLÄMPLIGT, ”PROSPEKT”), INKLUSIVE DE RISKFAKTORER SOM FRAMGÅR DÄRAV, SOM VEDERBÖRLIGEN KAN UTGIVAS AV BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB (PUBL) I SAMBAND MED DET AVSEDDA ERBJUDANDET AV STAMAKTIER I BOLAGET OCH DEN AVSEDDA NOTERINGEN AV SÅDANA AKTIER PÅ NASDAQ STOCKHOLM.

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta Group”, ”Byggfakta” eller ”Bolaget”), en ledande plattform för marknadsinformation och säljeffektivisering för den europeiska byggindustrin, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en börsintroduktion (”Börsintroduktionen” eller ”Erbjudandet”) och att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av både nya aktier emitterade av Byggfakta Group och befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna[1].

Byggfakta Groups huvudägare, SSCP Bygger Holdings S.C.A och Bock Capital EU Luxembourg Tricycle S.á.r.l. (”Huvudägarna”), som indirekt kontrolleras av Stirling Square Capital Partners och TA Associates, anser tillsammans med Bolagets styrelse och ledningsgrupp att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Bolaget förväntar sig att en notering ger ytterligare ökad kännedom om Byggfaktas verksamhet och aktiviteter, vilket gynnar Byggfaktas framtida potential genom att stärka Bolagets profil och varumärke för kunder och andra intressenter i byggindustrins ekosystem, samt öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och viktiga ledande befattningshavare. Börsintroduktionen ger också Byggfakta tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och möjliggör en fortsatt aktiv M&A agenda.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att Byggfakta Group uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under det fjärde kvartalet 2021.

Stefan Lindqvist, VD för Byggfakta Group, kommenterar:

”För lite mer än 20 år sedan intervjuades jag av en lokaltidning där jag sade att Byggfakta ska bli Ljusdals första noterade bolag. Jag är därför mycket stolt över att annonsera vår avsikt att genomföra en börsintroduktion. Marknaden för tekniklösningar till byggindustrin växer snabbt, driven av ökad penetration och användning av digitala verktyg i den historiskt konservativa byggbranschen. På Byggfakta är vi stolta över att leda denna trend som en leverantör av lösningar med starkt fotfäste i Norden och Storbritannien, tillsammans med en ökad närvaro i övriga Europa, Asien och USA genom strategiska förvärv. Genom att samarbeta med alla intressenter i byggprocessen och aktivt utöka vår produktportfölj för att erbjuda ett mer komplett tjänsteerbjudande kan vi skapa en verkligt unik upplevelse för våra kunder och föra samman aktörer inom byggindustrin genom vår egen mjukvaruplattform. Tillsammans med våra mer än 1,600 engagerade medarbetare och kunder ser vi fram emot att fortsätta vår resa mot att bli den ledande leverantören av tekniklösningar inom byggindustrin.”

Henrik Lif, medlem i investeringskommittén på Stirling Square Capital Partners och styrelseordförande i Byggfakta Group, kommenterar:

”Börsnoteringen av Byggfakta Group markerar ett nytt steg i Bolagets historia. Som ett publikt bolag kommer vi att kunna fortsätta att bygga den globala ledaren inom marknadsinformation och integrerade mjukvarulösningar och därmed skapa ett oöverträffat digitalt ekosystem som kraftigt förbättrar våra kunders försäljningseffektivitet. Byggfakta är en naturlig konsoliderare av branschen tack vare vår starka organiska tillväxt och våra goda kassaflöden drivna av den prenumerationsbaserade affärsmodellen. Jag ser fram emot att få arbeta med Stefan och teamet i denna nya miljö.”

Naveen Wadhera, Managing Director på TA Associates och styrelseledamot i Byggfakta Group, kommenterar:

”Byggfakta har blivit den viktigaste digitala plattformen för ökad försäljning för den europeiska byggindustrin. Den integrerade molnbaserade plattformen ger köpare och leverantörer av alla typer oumbärliga verktyg och omfattande information för att underlätta transaktioner i detta mycket fragmenterade ekosystem. Vi har haft stor glädje av att samarbeta med Byggfakta-teamet och Stirling Square för att bredda Bolagets position geografiskt och erbjudandemässigt, och vi ser fram emot att stödja Byggfaktas fortsatta tillväxt som ett publikt bolag.”

Erbjudandet i korthet

Om Bolaget fortsätter med börsnoteringen kommer aktierna att erbjudas till:

 • allmänheten i Sverige; och
 • till institutionella investerare i Sverige och utomlands

Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att göras (i) till vissa institutionella investerare utanför USA, i enlighet med Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act"); och (ii) i USA, endast till dem som rimligen antas vara kvalificerade institutionella investerare (Eng. qualified institutional buyers) i enlighet med Rule 144A i U.S. Securities Act.

AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden (AP3) har, under vissa förutsättningar, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 3.1 miljarder kronor till ett pris upp till 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för de utestående aktierna i Bolaget om upp till cirka 16.4 miljarder kronor.

Erbjudandet förväntas bestå av både befintliga aktier som erbjuds av de Säljande Aktieägarna och nya aktier emitterade av Bolaget. Likviden från de nya aktierna emmiterade av Bolaget förväntas uppgå till ungefär 3 274 miljoner kronor. Byggfakta Group avser att använda dessa tillförda medel för att återbetala skulder och för att finansiera koncernens förvärv av BCI Media Group Pty Ltd, en ledande informationsleverantör för byggindustrin i Asien och Stillahavsområdet samt USA. Förvärvet av BCI Media Group Pty Ltd kommer att slutföras i samband med Erbjudandet och delvis finansieras med aktier. I samband med Erbjudandet avser Bolaget att refinansiera utestående skulder genom nya kreditfaciliteter och ett aktieägarlån från Huvudägarna, varav de sistnämnda kommer att återbetalas genom en kvittningsemission av nya aktier i samband med Erbjudandet. Bolaget förväntar sig att uppnå mer gynnsamma lånevillkor till följd av en lägre skuldsättningsgrad och Bolagets publika profil efter Erbjudandet. Den nya kapitalstrukturen efter Erbjudandet kommer att förbättra Bolagets strategiska flexibilitet för att fortsätta sin ambitiösa förvärvsagenda framöver.

Fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i prospektet som ska publiceras av Bolaget i samband med Erbjudandet och noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Byggfakta Groups webbplats på www.byggfaktagroup.com. Mer information om processen kommer att publiceras kontinuerligt

Om Byggfakta Group

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform för leverantörer för att marknadsföra produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.

Byggfakta Group har en mycket stor räckvidd med cirka 43 000 befintliga kunder, 1 056 000 aktiva byggprojekt, över 160 000 byggprodukter och mer än 137 000 upphandlingar per år, vilket skapar en mycket stark position i dess kärngeografier inklusive Norden (Sverige, Finland, Danmark och Norge), Storbritannien, Portugal, Spanien, Schweiz, Australien, Nya Zeeland, Asien och USA.

Byggfakta Group har en unik position för att kunna driva byggbranschens digitala transformation. Byggindustrin har varit långsam med att förnya och digitalisera, men kraftig medvind förväntas påskynda efterfrågan på fortsatt digitalisering över hela värdekedjan. Som en ledande aktör på byggindustrins digitala marknad, med ett unikt produktutbud och en mycket försvarbar marknadsposition i flera geografier, anser Byggfakta Group att man har de bästa förutsättningarna för att driva byggindustrins digitala omvandling och dra nytta av den ökade digitaliseringstakten.

En övervägande prenumerationsbaserad intäktsmodell (86% av de totala intäkterna i 2020FTI[2]) med bevisad nettoomsättningstillväxt (72% CAGR 2018A-2020PF[3] och 10.6% i H1 2021PF jämfört med H1 2020FTI[4]) och höga marginaler (37% justerad EBITDA-marginal för 2020PF[5]) ger Byggfakta Group en väldigt stabil och mycket attraktiv finansiell profil.

Vision, uppdrag och strategi

Byggfakta Groups vision är att bli de facto branschstandard och den främsta plattformen för att driva ökad försäljning inom det globala ekosystemet för byggindustrin. Bolagets mission är att sammankoppla köpare och säljare av produkter och tjänster i byggindustrin.

Byggfakta Groups tillväxtplan bygger på strategiska initiativ med fokus på produktlanseringar på kärnmarknader, spetskompetens inom försäljning i olika enheter, ökad intäkt per kund, fortsatt lokal marknadskonsolidering, inträde på nya marknader och expansion av Byggfakta Groups värdeerbjudanden genom förvärv.

Hållbarhetsvision med tydliga mål

Byggfakta Groups hållbarhetsvision är att utnyttja sin position som en ledande digital plattform inom byggindustrin för att aktivt stödja sektorns svar på klimatkrisen och att vara marknadsledande när det gäller att hantera sina företags-, miljömässiga och sociala effekter. Till följd av detta strävar Bolaget mot följande mål:

 • Bidra till en transparent och hållbar byggindustri.
 • Netto noll klimatavtryck år 2030.
 • 100% förnybar elförbrukning till 2025.
 • 70% digital distribuering av medieprodukter år 2025.
 • Balanserad könssammansättning över alla affärsområden och att eliminera könsklyftan.

Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

Byggfakta Group anser att det har ett antal styrkor och konkurrensfördelar, vilket Bolaget förväntar sig kommer att möjliggöra en framtida förmåga att förverkliga strategiska mål och uppnå finansiella mål:

 • Marknadsledande positioner i en bransch där storlek är av betydelse och marknadströsklarna höga.
 • Stor och växande marknad med stark medvind som drivs av ökad digitalisering av byggindustrin.
 • Starkt erbjudande med nära och långsiktiga relationer.
 • Ledande teknik med en beprövad operativ uppsättning och en mycket skalbar molnbaserad teknikplattform.
 • Prenumerationsbaserad intäktsmodell med stark underliggande organisk tillväxt och goda marginaler.
 • Flera värdeskapande aktiviteter och framtida tillväxtmöjligheter.
 • Välpositionerat för att fortsätta konsolideringen på en mycket fragmenterad marknad.

Utvald finansiell information

Följande tabell visar utvald finansiell information1) för Byggfakta Group, inklusive pro forma2) för perioden 1 januari till 30 juni 2021 och för räkenskapsåret 2020:

1 januari – 30 juni Räkenskapsår
2020A 2021A 2021PF 2020A 2020PF
MSEK om inget annat anges IFRS IFRS
Nettoomsättning 324.6 662.7 920.8 745.3 1 681.8
Justerad EBITDA3) 108.7 261.6 346.0 254.7 618.4
Justerad EBITDA-marginal, %4) 33.5% 39.5% 37.6% 34.2% 36.8%
Justerad EBITA5) 103.8 246.9 322.8 239.3 575.7
Justerad EBITA-marginal, %6) 32.0% 37.3% 35.1% 32.1% 34.2%

1 IFRS-prestationsmått: Nettoomsättning härledd från Bolagets koncernredovisning. PwC har reviderat 2020A och granskat januari-juni 2020A och 2021A enligt ISRE 2410, pro forma-omsättning januari-juni 2021PF och 2020PF har utvärderats i enlighet med RevR5-standerna under ISAE3420. Övriga mått är alternativa prestationsmått som inte är definierade enligt IFRS och extraheras från Bolagets interna räkenskaper och varken har reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

2) Den oreviderade pro forma finansiella informationen presenteras för att illustrera de hypotetiska effekterna av förvärven på Byggfakta Groups konsoliderade resultaträkning för räkenskapsåret 2020 och för räkenskapsperioden 1 januari – 30 juni 2021 som om varje förvärv[6] hade ägt rum den 1 januari 2020. Pro forma finansiell information har utarbetats enbart för illustrativa ändamål.

3) Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA för pro forma-perioderna definierade som summan av pro forma rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, justerat för jämförelsestörande poster som inte ingår i pro forma.

4) Justerad EBITDA i förhållande till Bolagets nettoomsättning. Justerad EBITDA-marginal för pro forma-perioderna definierade som summan av pro forma EBITDA och jämförelsestörande poster som inte ingår i pro forma i förhållande till Bolagetst pro forma nettoomsättning.

5) Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar, justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITA för pro forma-perioderna definierade som summan av pro forma (EBIT) före av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar, justerat för jämförelsestörande poster som inte ingår i pro forma.

6) Justerad EBITA i förhållande till Bolagets nettoomsättning. Justerad EBITA-marginal för pro forma-perioderna definierade som summan av pro forma EBITA och jämförelsestörande poster som inte ingår i pro forma i förhållande till Bolagets pro forma nettoomsättning.

Finansiella mål

Byggfakta Groups styrelse har antagit följande finansiella mål:

 • Intäktstillväxt: Byggfakta strävar efter att uppnå en årlig organisk försäljningstillväxt om minst 10% driven av tvåsiffrig organisk tillväxt av återkommande intäkter. Byggfakta strävar också efter att göra strategiska förvärv, finansierade av Bolagets starka kassaflöden, vilket kommer att addera ytterligare 5-15% till den årliga försäljningstillväxten över medellång sikt.
 • EBITDA-marginal: Byggfakta strävar efter att uppnå en EBITDA-marginal om minst 40% på medellång sikt
 • Kapitalstruktur: Byggfakta strävar efter att upprätthålla en nettoskuld / EBITDA-ratio under 3.0x, exklusive tillfällig påverkan från förvärv.
 • Utdelningspolicy: Byggfakta avser inte att göra någon utdelning på kort till medellång sikt, eftersom Bolaget avser att nyttja allt överskjutande kassaflöde till strategiska förvärv.

De här finansiella målen utgör framåtriktade uttalanden och åsikter, se ”Framåtriktad information” nedan.

Om Stirling Square Capital Partners

Stirling Square Capital Partners är ett private equity-företag som investerar i medelstora bolag med värdering mellan 50 och 500 miljoner euro över hela Europa. Stirling Square förvaltar fyra fonder och ett antal partnerinvesteringar, med totalt kapital överstigande 2.5 miljarder euro. Stirling Square grundades 2002 för att hjälpa lokala och nationella ledare att omvandla sina företag till globala branschledare. Sedan dess har Stirling Square samlat ett unikt sammansatt, erfaret och mycket motiverat team av internationella investerare för att leverera en verkligt paneuropeisk strategi fokuserad på den nedre delen av mellanmarknaden. För mer information om Stirling Square, besök www.stirlingsquare.com.

Om TA Associates

TA Associates är ett ledande globalt private equity-bolag. Med fokus på sektorer inom fem branscher – teknik, sjukvård, finansiella tjänster, konsument- och företagstjänster – investerar företaget i lönsamma, växande bolag med möjligheter till hållbar tillväxt och har investerat i mer än 550 företag runt om i världen. Genom att investera antingen som en majoritets- eller minoritetsinvesterare använder TA ett långsiktigt tillvägagångssätt som använder sina strategiska resurser för att hjälpa ledningsgrupper att bygga varaktigt värde i tillväxtföretag av hög kvalitet. TA har tagit in 47.5 miljarder dollar i kapital sedan grundandet 1968 och förbinder sig till nya investeringar om över 3 miljarder dollar per år. Företagets fler än 100 professionella investerare är baserade i Boston, Menlo Park, London, Mumbai och Hong Kong. Mer information om TA finns påwww.ta.com.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Jefferies GmbH är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och DNB Markets, som en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB och Goodwin Procter LLP är juridiska rådgivare till Bolaget och huvudägarna. White & Case LLP är juridisk rådgivare för Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Avanza Bank AB (publ) och Nordnet Bank AB är Retail Distributors.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Lindqvist, VD på Byggfakta Group

E -post: [email protected]

Fredrik Sätterström, chef för Investor Relations på Byggfakta Group

Tel: +46 (0) 70 510 1022

E -post: [email protected]

Hemsida: www.byggfaktagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20.30 CET den 27:e september 2021.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har tagits fram av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i några värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ovannämnda prospekt.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras detta meddelande, och allt övrigt material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och är endast riktat till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförligt till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som är en del av brittisk lagstiftning i enlighet med the European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (enligt betydelsen av Artikel 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan kommuniceras eller förmedlas att kommuniceras (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande vänder sig enbart till relevanta personer, och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Detta pressmeddelande varken identifierar, implicerar eller utger sig för att identifiera eller implicera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i samband med Erbjudandet ska fattas baserat på all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte självständigt verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners.

Var och en av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Jefferies GmbH (tillsammans ”Joint Global Coordinators” och Barclays Bank Ireland PLC, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (tillsammans ”Joint Bookrunners”) agerar uteslutande för Bolagets räkning och ingen annan i samband med Erbjudandet, och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta dokument eller inte) som sina respektive klienter i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som erbjuds deras respektive kunder, och inte heller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon transaktion, fråga eller något arrangemang som avses i detta pressmeddelande eller Prospektet som kommer att publiceras i samband med Erbjudandet.

Ingen av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners eller någon av deras respektive dotter eller någon av deras eller deras dotterbolags styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter påtar sig något ansvar för/eller gör någon framställning eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, om sanningshalten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller annan information som rör Bolaget, dess dotterbolag eller intresseföretag, vare sig det är skriftligt, muntligt eller i visuell eller elektronisk form, och hur det än överförs eller tillgängliggörs eller för någon förlust, hur den än uppstår, som uppstår vid användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed.

I samband med Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen kan varje av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, efter eget gottfinnande, åtaga sig sina skyldigheter i samband med det avsedda Erbjudandet av något av deras dotterbolag.

Jefferies GmbH är registrerat i Tyskland och auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

I samband med Erbjudandet kan var och en av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och deras respektive dotterbolag förvärva Aktier som en investerare för egen räkning och kan i denna egenskap behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för sin egen räkning med sådana Aktier och andra värdepapper i företaget eller genomföra relaterade investeringar i samband med Erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör referenser i Prospektet, när det publicerats, till att Aktierna emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt behandlas läsas som att det inkluderar eventuell emission eller erbjudande till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av, någon av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och deras respektive dotterbolag som agerar i sådan egenskap. Dessutom kan Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och deras respektive dotterbolag ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar eller CFD-avtal (så kallade ”contract of difference”)) med investerare, vilka i samband därmed från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra Aktier. Ingen av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners eller någon av deras respektive dotterbolag har för avsikt att avslöja omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner på annat sätt än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras via uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Var och en av Bolagen, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och deras respektive dotterbolag frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

Enbart med anledning av de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) EU -direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse (”MiFID II”); (b) artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II och (c) nationella implementeringsåtgärder (sammantaget ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), samt som en friskrivning från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som i övrigt kan åvila en ”producent” (i den mening som avses i MiFID II:s produktstyrningskrav), har aktierna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, varvid det har fastställts att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och godtagbara motparter, var och en enligt definitionerna i MiFID II, samt (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

I syfte att uppfylla varje producents produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter, som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook, och professionella klienter som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” och tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen, ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] De säljande aktieägarna avser Huvudägarna definierade ovan, liksom vissa medlemmar av företagsledningen.
[2] När det gäller finansiell tilläggsinformation (FTI) härleds den från Bolagets interna system och är oreviderade och har slagits ihop med finanserna för förvärvade bolag under de relevanta perioderna
[3] Pro forma.
[4] Inkluderar negative valutaeffekter på 1.7%.
[5] Marginalen avser summan av pro forma EBITDA och jämförelsestörande poster som inte ingår i pro forma, i förhållande till 2020 pro forma nettoomsättning. För mer information, se avsnittet ”Utvald finansiell information” nedan.
[6] De förvärv som genomfördes under 2020 och 2021 fram till datumet för detta meddelande och som ingår i pro forma finansiell information är: ProdLib, Vortal, Olmero, NBS, Glenigan, Lokalförlaget i Göteborg AB, Fastighetssverige, HelpHero och BCI.