Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent av koncernen Byggfakta Group Ljusdal AB, org.nr 559117-6762.

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade 113,5 procent till 512,6 MSEK (240,0), varav en organisk tillväxt om 11,4 procent
 • ARR ökade 138,0 procent till 1 619,0 MSEK (680,3), varav en organisk tillväxt om 10,1 procent
 • Justerad EBITDA var 170,3 MSEK (70,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 33,2 procent (29,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 36,8 MSEK (80,6), inklusive jämförelsestörande poster om -11,9 MSEK (67,2)
 • Periodens resultat uppgick till -28,6 MSEK (62,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 SEK (-0,78)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 183,3 MSEK (47,3)
 • Den 15 oktober noterades Byggfakta Groups aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomfördes en nyemission och den befintliga låneportföljen refinansierades med nya kreditfaciliteter
 • Slutförde förvärv av 100 procent av INFO-TECHNO den 6 oktober, CIS den 8 oktober, Construdata21 den 13 oktober, BCI Media Group den 21 oktober, Nexus IT den 29 oktober samt Forecon den 1 november, med en ackumulerad omsättning på cirka 350 MSEK 2020
 • Styrelsen föreslår, i linje med utdelningspolicyn, att ingen utdelning utbetalas

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 1 552,6 MSEK (240,0)
 • Justerad EBITDA var 585,4 MSEK (70,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 37,7 procent (29,4)
 • Proforma nettoomsättning ökade till 1 963,8 MSEK (1 789,5) och proforma justerad EBITDA till 707,2 MSEK (643,6), motsvarande en proforma justerad EBITDA-marginal på 36,0 procent (36,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) var 47,1 MSEK (80,6), inklusive jämförelsestörande poster om -123,9 (67,2)
 • Periodens resultat uppgick till -307,2 MSEK (62,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,71 SEK (-0,78)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 127,1 MSEK (47,3), negativt påverkat av räntebetalningar om -184,3 MSEK (36,3)
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerad EBITDA proforma under den senaste tolvmånadsperioden, var 3,1 x (-)